leerlingen voor een zwarte muur

In contact met onze ouder(s)/verzorger(s)

Wij vinden het belangrijk om in nauw contact te staan met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de leerlingen een fijne tijd beleven op het YES College. Jaarlijks zijn er verschillende momenten waarop u als ouder/verzorger de docenten kunt spreken: de informatieavonden aan het begin van het schooljaar, de mentorgesprekken, de informatieavonden over pakketkeuze etc.. U wordt als ouder/verzorger uiteraard op de hoogte gehouden.

Aanmelden klas 2-4

Voor het cursusjaar 2023-2024 is er geen plek meer op het Yes College.
Informatie over de instroom voor klas 2-4 voor schooljaar 2024-2025 volgt later.

Ouderraad

Het YES College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit alle leerjaren, de directeur en een docent van het YES College. Jaarlijks komt de ouderraad ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tevens helpt de ouderraad elk schooljaar bij een aantal evenementen van het YES College.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel overlegorgaan waarin de directie, docenten, een medewerker van het Onderwijs Ondersteunend Personeel, ouder(s)/verzorger(s) en een leerling vertegenwoordigd zijn.
De MR overlegt eens in de ca. 8 weken over het beleid van de school. Er wordt dan gesproken over zaken zoals onderwijsvernieuwing, financiën, huisvesting, veiligheid, personeelsbeleid en andere onderwerpen die met de school te maken hebben.
De oudervertegenwoordiging kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden.

Klachtenregeling / Informatie over Passend Onderwijs

Klachtenregeling​
Als u of uw zoon/dochter een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken op school, dan kan de teamleider of directeur dit meestal afhandelen. Is afhandeling door de school niet mogelijk of bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt een beroep doen op de klachtenregeling.

Informatie over Passend Onderwijs

In onze regio heet het samenwerkingsverband SWVZHW. Dit staat voor Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Bij het samenwerkingsverband horen de middelbare scholen uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 

Het samenwerkingsverband SWVZHW zorgt voor passend onderwijs voor alle middelbare schoolleerlingen in de regio. Ze verdelen het geld voor passend onderwijs onder de scholen. Met dat geld zorgen de scholen zelf voor extra hulp voor de leerlingen. 

Het is goed om te weten welke afspraken er zijn in het Samenwerkingsverband. Deze afspraken staan in een ondersteuningsplan. Dat plan kunt u opvragen bij het samenwerkingsverband of vinden op hun website www.swvzhw.nl. Dit ondersteuningsplan is ook te vinden op deze site.

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zij zijn er om u te helpen.  

Heeft u vragen over passend onderwijs? Wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u uiteraard terecht bij de school van uw kind. Maar soms komt u er niet uit of wilt u aan iemand anders uw vragen stellen.

Dan kunt u terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op de basis- of middelbare school of op het mbo; en voor kinderen en jongeren die zelf vragen hebben. Op deze website vindt u het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. We bieden u de juiste informatie. We weten ook hoe alles is geregeld in de regio en wat uw rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) en jongeren ons bellen met vragen. We kunnen u helpen bij praktische zaken. U kunt met ons sparren. Uw vragen en twijfels bespreken zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van de school. 

Wilt u contact opnemen?

U kunt op werkdagen bellen tussen 09.00-16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.